โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th ประวัติโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
ประวัติ ซ.น.ว.

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ตั้งอยู่ริมถนนปากช่อง - สำสมพุง ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีเดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยประกาศจัดตั้งจากกรมสามัญศึกษาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ . ศ . 2527 ละเปลี่ยนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ .) เมื่อ 6 กรกฎาคม 2546 ใช้ อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ มวกเหล็ก เป็นสถานที่เรียนครั้งแรก และได้ย้ายมาสถานที่ตั้งปัจจุบันเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ . ศ . 2528 โดยได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน 42 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา จากผู้มีอุปการคุณดังนี้
   1. นายเจริญ - นางบุญส่ง แสงคล้อย จำนวน 13 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา
   2. นายอุดมศักดิ์ - นางเพียงใจ ขุนโขลน จำนวน 10 ไร่
   3. นายเล็ก - นางทองหล่อ ชื่นอารมณ์ จำนวน 7 ไร่
   4. นายบุญช่วย - นางธนารัตน์ หลักธง จำนวน 7 ไร่
   5. สภาตำบลลำพญากลาง จำนวน 5 ไร่


            พื้นที่ตั้งของโรงเรียนและบริเวณโดยทั่วไป เป็นที่ราบระหว่างภูเขา ประชากรตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่หนาแน่น ส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นมาจากที่อื่นจับจองที่ทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อทำอาชีพทางการเกษตร เช่น การเลี้ยงโคนม เลี้ยงโคเนื้อ การทำไร่ ทำสวน และรับจ้าง มีรายได้ในแต่ละปีไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน ทำให้เศรษฐกิจไม่ดีเท่าที่ควร ประชากรวัยทำงานส่วนใหญ่ต้องทำงานต่างถิ่น หรือรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว อาชีพเลี้ยงโคนมเป็นเพียงอาชีพเดียวที่ทำรายได้ให้กับประชากรอย่างสม่ำเสมอ ค่อนข้างคงที่ แต่ก็มีประชากรจำนวนมากที่มีรายได้ต่ำเนื่องจากมีอาชีพรับจ้างรายวัน มีรายได้ไม่แน่นอนและไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ประชากรมีรายได้เฉลี่ย / คน / ปี ประมาณ 16,000 บาท ด้วยเหตุผลที่ประชากรส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่น ทำให้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติมีความแตกต่างกันไม่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอ งอย่งเด่นชัดมากนัก ยึดถือปฏิบัติตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมเช่นเดียวกับคนไทยโดยทั่วไปเป็น ประเพณีเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่นประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมเป็นโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษาที่อยู่ห่างไกล จังหวัดสระบุรีมากที่สุดเป็นระยะทาง 106 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางประมาณ 3 ชั่วโมง โดยอยู่ติดชายแดนด้านทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา การคมนาคมจากตัวจังหวัดสระบุรีถึงโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมสามารถใช้ได้ 2 เส้นทางคือ เส้นทางตามถนนมิตรภาพถึงตัวอำเภอปากช่องและแยกเข้าเส้นทางตามถนนปากช่อง - ลำนารายณ์ มีระยะทาง 30 กิโลเมตร ส่วนอีกเส้นทางใช้เส้นทางผ่านอำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็กและอำเภอวังม่วงซึ่งเป็นเส้นทางเลาะตามภูเขา เป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวและค่อนข้างอันตราย

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com