โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th ประวัติโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา


ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ได้กำหนดทิศทางการบริหารโรงเรียน ภายใต้กรอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์  ของโรงเรียน ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์   (VISION)

“ มีคุณธรรมจริยธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาการเรียนรู้

มุ่งสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย ”

พันธกิจ  (MISSION)

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ (Quality System   Management)

๒. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World - Class Standard School)

๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) ตามมาตรฐานการศึกษาและรักษ์ความเป็นไทย

๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมอันดีงาม และส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์  (GOAL)

๑. สร้างโรงเรียนชั้นดี บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เป็นผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน

๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีขวัญกำลังใจ ผ่านการประเมินในระดับชาติ

๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) มีลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านสื่อสารสองภาษา  ด้านล้ำหน้าทางความคิด  ด้านผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

๕. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

๖. พัฒนาโรงเรียนให้มีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา  องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชนระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

“ ส่งเสริมศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ และกีฬา ”

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 

ยิ้มสยาม  งามไหว้  ใจบริการ

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com