โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th ประวัติโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
เอกสารเผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การพัฒนาร้านค้าออนไลน์

                         เพื่อธุรกิจชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

                         ปีการศึกษา  2557
ผู้วิจัย
              นางอำพร  แจ่มกระจ่าง  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา
  โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม  ตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย 

                       จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ปีที่พิมพ์         2557

>>ดาวน์โหลเอกสาร<<


ชื่อเรื่อง          รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ เรื่องงานธุรกิจ  บนระบบโทรศัพท์อัจฉริยะ
                       ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้
                       การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา  2557
ผู้วิจัย               นางอำพร  แจ่มกระจ่าง  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา      โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม  ตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย 
                          จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์          2557

>>ดาวน์โหลเอกสาร<<


โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com