โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th ประวัติโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลอาคารสถานที่

 )  อาคารสถานที่/บ้านพักครู

ที่

อาคาร

จำนวน (หลัง)

อาคารเรียน

โรงฝึกงาน

หอประชุม

บ้านพักครู

อาคารชั่วคราว

รวม

๑๓

 

)  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ

ที่

สถานที่

ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการ

*ห้องพิเศษ

รวม  

อาคารเรียน ๑ 

๑๘

อาคารเรียน ๒

๑๔

อาคารชั่วคราว

-

-

โรงฝึกงาน

-

-

รวม

๑๑

๑๕

๑๑

๓๗

 

         *ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องที่ใช้บริหารงาน เช่น ห้องกลุ่มสาระฯ ห้องกลุ่มงาน ห้องประชุม เป็นต้น

 

                   )  สถานที่ใช้จัดการเรียนการสอน

ที่

สถานที่เรียน

จำนวน

ห้องที่ใช้เรียน

๒๖  ห้อง

สนามฟุตบอล

  สนาม

สนามบาสเกตบอล

  สนาม

สนามวอลเลย์บอล

  สนาม

สนามตะกร้อ

  สนาม

สนามเปตอง

๑ สนาม

สนามฟุตซอล

๒ สนาม