โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
คำที่ต้องค้น :
 
ภาพ
ชื่อหมวดภาพกิจกรรม
นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 รอบเพิ่มเติม และเข็มที่ 1 รอบเก็บตกให้กับนักเรียนโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
[จำนวน 36 ภาพ]
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:18:53 น. [เข้าชม 300 คน]
นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม มอบหมายให้นายณรงค์ กิ่งจำปา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และนางอุไรวรรณ บุญชูรัตนภาพ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาดูงานในด้านการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
[จำนวน 152 ภาพ]
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:27:35 น. [เข้าชม 259 คน]
นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการพบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรับฟังคำชี้แจง ข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอนจากครูที่ปรึกษา และเอกสารประกอบการเรียนจากครูประจำวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 54 ภาพ]
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:24:20 น. [เข้าชม 231 คน]
นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 รอบที่ 1 ให้กับนักเรียนโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
[จำนวน 92 ภาพ]
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:39:21 น. [เข้าชม 248 คน]
นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข ในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมและนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ (รอบเพิ่มเติม) ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
[จำนวน 193 ภาพ]
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:05:43 น. [เข้าชม 226 คน]
นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบ 6 เดือนจากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ประกอบด้วย นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ประธานกรรมการ นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิและนายธนาพล จิรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคสระบุรี กรรมการและเลขานุการ โดยมีนายสุนทร พริกจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาและนางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโดนวิทยา เข้าร่วมรับฟังการประเมิน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
[จำนวน 50 ภาพ]
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:52:52 น. [เข้าชม 207 คน]
นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวเสาวรส บุญทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม และนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รอบที่ 1 โดยมี นายธัญพิสิษฐ์ หอมหวล ศึกษานิเทศก์ สพม.สระบุรี นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 154 ภาพ]
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10:17:16 น. [เข้าชม 230 คน]
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมรับประเมินความพร้อม Thai Stop Covid + (TSC+) ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาที่ขอเปิดเรียนในรูปแบบเรียน ที่โรงเรียน (On Site) โดยคณะกรรมการประเมินโรงเรียนในสหวิทยาเขตบูรพาสระบุรี
[จำนวน 70 ภาพ]
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14:35:59 น. [เข้าชม 464 คน]
การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารเรียนใหม่โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 57 ภาพ]
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:47:56 น. [เข้าชม 397 คน]
นางสาวเสาวรส บุญทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบ 6 เดือน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 68 ภาพ]
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:14:37 น. [เข้าชม 266 คน]
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 530 ภาพ]
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 14:14:13 น. [เข้าชม 683 คน]
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ยินดีต้อนรับ นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ในวาระดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 132 ภาพ]
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 20:48:20 น. [เข้าชม 695 คน]
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 13 ภาพ]
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 14:05:42 น. [เข้าชม 264 คน]
นางสาววิภารัตน์ สระแก้ว และนางสาวปรัศนียาภรณ์ เลินไธสง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรการถ่ายทอดความรู้เรื่องกังหันลม กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ณ โรงเรียนบ้านลำพญากลาง
[จำนวน 20 ภาพ]
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:49:20 น. [เข้าชม 228 คน]
พิธีทำบุญครบรอบ 38 ปี วันสถาปนาโรงเรียน
[จำนวน 20 ภาพ]
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 14:12:51 น. [เข้าชม 670 คน]
มีทั้งหมด 267 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 1 2 3 4 5 6 7 8 9
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com