โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th JohnDoe Website
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 รอบเพิ่มเติม และเข็มที่ 1 รอบเก็บตก
นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม มอบหมายให้รองผู้อำนวย..>> อ่านต่อ..
[อ่าน 11106 คน]
ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ [อ่าน 258 คน]
การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจระเข้วิทยายน [อ่าน 223 คน]
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา [อ่าน 224 คน]
ร่วมงานประเพณีลอยกระทง [อ่าน 178 คน]
ภาพกิจกรรม
นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 รอบเพิ่มเติม และเข็มที่ 1 รอบเก็บตกให้กับนักเรียนโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง [เข้าชม 300 คน]
นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม มอบหมายให้นายณรงค์ กิ่งจำปา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และนางอุไรวรรณ บุญชูรัตนภาพ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาดูงานในด้านการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น [เข้าชม 259 คน]
นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการพบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรับฟังคำชี้แจง ข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอนจากครูที่ปรึกษา และเอกสารประกอบการเรียนจากครูประจำวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม [เข้าชม 231 คน]
นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 รอบที่ 1 ให้กับนักเรียนโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง [เข้าชม 248 คน]
นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข ในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมและนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ (รอบเพิ่มเติม) ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี [เข้าชม 226 คน]
นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบ 6 เดือนจากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ประกอบด้วย นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ประธานกรรมการ นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิและนายธนาพล จิรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคสระบุรี กรรมการและเลขานุการ โดยมีนายสุนทร พริกจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาและนางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโดนวิทยา เข้าร่วมรับฟังการประเมิน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 [เข้าชม 207 คน]
นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวเสาวรส บุญทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม และนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รอบที่ 1 โดยมี นายธัญพิสิษฐ์ หอมหวล ศึกษานิเทศก์ สพม.สระบุรี นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม [เข้าชม 230 คน]
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมรับประเมินความพร้อม Thai Stop Covid + (TSC+) ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาที่ขอเปิดเรียนในรูปแบบเรียน ที่โรงเรียน (On Site) โดยคณะกรรมการประเมินโรงเรียนในสหวิทยาเขตบูรพาสระบุรี [เข้าชม 464 คน]
ประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.๓ พิเศษ
[ 4 ธันวาคม 2557 : เวลา 15:17:02 น.] [ดาวน์โหลด 1546 คน]
VDO กิจกรรม
วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19 [เข้าชม 296 คน]
วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยโควิด-19 เมื่อใช้ชีวิตนอกบ้าน [เข้าชม 274 คน]
10 พฤติกรรมเคยชิน เสี่ยง โควิด-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [เข้าชม 318 คน]
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สพม.4 ปีการศึกษา 2561 [เข้าชม 816 คน]
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
สายตรงผู้อำนวยการ
 
สถิติเว็บไซต์
เข้าชม 474,486 คน
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 2 คน
 
โหลดเพจ 0.004 วินาที
 
เริ่มนับ 1 ธ.ค. 2557
 
IP : 3.238.90.95
ลิงค์ระบบงานภายใน
 
ปฏิทินกิจกรรม
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ร่วมโหวตเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
อื่นๆ
ดาวน์โหลดการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
SAR63 [1]
งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ขั้นสูง [1]
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อม [1]
ตัวอย่างสรุปโครงการไฟล์ที่ 3 [1]
ตัวอย่างสรุปโครงการไฟล์ที่ 2 [1]
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com